Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp động viên mô hình nông nghiệp hướng hữu cơ

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp động viên mô hình nông nghiệp hướng hữu cơ

Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp động viên mô hình nông nghiệp hướng hữu cơ